16-17 października 2018 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Poprzednie edycje

2015 2016

 • 09.00 - 09.30
 • 09.30 - 09.40
 • 09.40 - 10.15

  Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

  Michał Krupiński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. kierujący pracami Zarządu

 • 10.15 - 11.30

  Debata plenarna

  Opis debaty i kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Potrzeby inwestycyjne polskiej gospodarki są duże. Dotyczą zarówno infrastruktury, m.in. energetyki, dróg, kolei, jak też nakładów w sektorze prywatnym. Firmy prywatne muszą dostosować się do nowej sytuacji wynikającej z trendów demograficznych - ograniczona podaż pracy przekłada się na rosnące koszty wynagrodzeń, za czym pójść powinno rosnące umaszynowienie procesów i wzrost wydajności. W tej sytuacji rodzą się następujące pytania:

  • Czy polski system finansowy będzie w stanie zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw w zakresie finansowania? W szczególności czy rosnące wymogi kapitałowe przy niskiej rentowności sektora bankowego nie spowodują znacznego wyhamowania podaży kredytu?
  • Czy lokalny rynek kapitałowy może stanowić substytut dla banków, czy też finansowanie rynkowe ma raczej charakter komplementarny? Jakie wyzwania/ryzyka są związane z ewentualnym przekierowaniem finansowania gospodarki w kierunku rynku?
  • Finansowanie za granicą - jakie szanse i ryzyka (mikro- i makroekonomiczne) są z nim związane?
  Gospodarz debaty:

  Bank Pekao S.A.

 • 11.30 - 12.00

  Przerwa

 • 12.00 - 13.15

  Debaty równoległe

  Opis debaty i kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Do niedawna często pierwszym wyborem kierunku ekspansji dla polskich firm były inne rynki europejskie. Wraz z globalizacją, rozwojem technologii, szybkim dostępem do informacji przekraczanie granic w rozwoju firm stało się prostsze. Niektóre przedsiębiorstwa, po sukcesach na rynku krajowym i rynkach sąsiadujących z Polską, szukają nowych możliwości biznesowych w odleglejszych zakątkach świata, inne od początku znajdują i skutecznie wykorzystują szanse poza Unią Europejską. Które podejście w których sektorach jest skuteczniejsze? Jakie inne czynniki mogą decydować o wyborze dróg ekspansji? Ekspansja samodzielnie, czy z zagranicznym partnerem? To pytania, na które najlepiej odpowiadają autentyczne historie sukcesów firm.

  Gospodarz debaty:

  HSBC Bank Polska

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Jakie są perspektywy rynku długu korporacyjnego w Polsce?
  • Czy bez rynku Catalyst stan długu korporacyjnego w Polsce byłby na obecnym poziomie?
  • Co sprawia, że kredyt jest jednak tańszy od emisji obligacji?
  • Czy obligacje są rzeczywiście alternatywą dla lokat dla inwestorów detalicznych?
  • Rozwój małych i średnich spółek, które coraz aktywniej szukają finansowania na kolejne, nie tylko już lokalne projekty a zwiększenie zainteresowania obligacjami
  • Podatek u źródła i podatek od dochodów z odsetek
  • Emisja euroobligacji z Polski
  Gospodarz debaty:

  Bank Pekao S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 13.15 - 14.00

  Lunch

 • 14.00 - 15.15

  Debaty równoległe

  Opis debaty i kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Cechą charakterystyczną polskiego eksportu jest silna koncentracja na rynkach państw UE. W pierwszym półroczu 2017 r. blisko 80% naszej zagranicznej sprzedaży trafiło na rynek wspólnotowy. Tym samym wyniki polskiego eksportu są silnie skorelowane z wahaniami koniunktury gospodarek UE, o czym przypomniał nam np. kryzys w strefie euro. Tymczasem najszybciej rozwijające się rynki azjatyckie, zarówno pod względem przyrostu PKB jak i ilości konsumentów, stanowią niewielki udział w polskim eksporcie. Dywersyfikacja kierunków ekspansji zagranicznej polskich firm to jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata.

  • Jak zwiększyć grono podmiotów uczestniczących w wymianie międzynarodowej z krajami pozaunijnymi?
  • Nowoczesne instrumenty finansowe i doradcze wspierające ekspansję na nowe rynki. Czy oferta instytucji skupionych w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju adresuje potrzeby firm zainteresowanych ekspansją na odległe, często bardziej ryzykowne rynki?
  • Które rynki pozaunijne oferują najlepsze perspektywy rozwoju dla polskich przedsiębiorców?
  • Indonezja: Zapomniany gigant gospodarczy Azji?
  • Iran: Co dla polskich firm oznacza otwarcie się rynku irańskiego po zniesieniu sankcji?
  • Ukraina: Jak kryzys w stosunkach z Rosją wpływa na relacje handlowe z krajami UE, w tym z Polską?
  • Najlepsze praktyki - przykłady sukcesów polskich firm na rynkach Indonezji, Iranu i Ukrainy.
  Gospodarz debaty:

  KUKE S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Czy spółki dobrze rozumieją relacje inwestorskie - wypełnianie obowiązków informacyjnych czy budowanie wartości (lepsza płynność, wycena, struktura akcjonariatu itp.)?
  • Standardy i oczekiwania inwestorów zagranicznych, czyli jak prowadzić relacje inwestorskie, żeby pozyskać tego typu inwestorów? 
  • Czy inwestorzy indywidualni oczekują więcej niż spółki mogą dostarczyć oraz jak zapewnić dobre pokrycie analityczne emitenta?
  • Nowe trendy w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich i wykorzystywanych narzędzi. Jaka rola social media i narzędzi internetowych?
  • Oczekiwania inwestorów w zakresie corporte governance i mechanizmów chroniących akcjonariuszy mniejszościowych.
  Gospodarz debaty:

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 15.15 - 15.30

  Przerwa

 • 15.30 - 17.00

  Debata panelowa

  Opis debaty:

  W obszarze usług corporate banking instytucje finansowe mogą występować jako zaufany doradca i łącznik integrujący usługi, platformy i podmioty wokół klienta korporacyjnego. Dzięki temu bank jest częścią kilku łańcuchów wartości, a klientowi zapewnia ciągłą, kompleksową i bezpieczną obsługę. Banki mogą realizować takie podejście w oparciu o trzy kluczowe filary, za którymi stoją technologie:

  • dane
  • relacje i doświadczenia klienta
  • zaufanie / bezpieczeństwo
  Gospodarze debaty:

  Bank BGŻ BNP Paribas, Microsoft

 • 17.00 - 20.00

  Bankiet

 • 18.00 - 19.00

  Dyskusja wieczorna

 • 09.30 - 10.45

  Debaty równoległe

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Jaka jest przyczyna małego zainteresowania ratingiem w Polsce? Jak to zmienić?
  • Czy jest w Polsce szansa na popularyzację ratingu?
  • Jak uwiarygodnić rynek agencji ratingowych?
  • Co trzeba zrobić, żeby w Polsce rating nabierał na popularności wśród emitentów i inwestorów?
  • Kto skorzysta na popularyzacji ratingu?
  • Czy jest miejsce w Polsce dla nowej lokalnej agencji ratingowej?
  Gospodarz debaty:

  CFA Society Poland, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Jak długo można kontynuować obecny rozwój kredytowania hipotecznego w dotychczasowym modelu?
  • Czy w świetle SOR listy zastawne są dobrym instrumentem budowania oszczędności długoterminowych i aktywem inwestycyjnym dla PPK?
  • Czy jesteśmy usatysfakcjonowani obecnym stanem rynku listów zastawnych? Co jest sukcesem co porażką? Co należy zmienić?
  • Czy pulowy bank hipoteczny ma racje bytu?
  Gospodarz debaty:

  Europejski Kongres Finansowy

 • 10.45 - 11.00

  Przerwa

 • 11.00 - 12.15

  Debata panelowa

  Opis debaty i kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Wiele różnorakich grup czynników wskazuje, że w polskiej gospodarce powinny przebiegać obecnie ożywione procesy inwestycyjne. Należą do nich m.in:

  • czynniki o charakterze strukturalnym − zmiany demograficzne prowadzące do narastania presji płacowej rodzą potrzebę większego umaszynowienia procesów produkcyjnych,
  • czynniki o charakterze makro-ekonomicznym − dobra koniunktura/rosnący popyt, rekordowo niski koszt kredytu,
  • czynniki o charakterze mikro-ekonomicznym − wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, wysoka rentowność działalności, znacząca akumulacja środków finansowych.
   • Dlaczego więc w pierwszym półroczu nakłady inwestycyjne badanych przez GUS firm nadal spadały?
   • Jakie czynniki mają dziś największy wpływ na procesy decyzyjne w zakresie inwestycji?
   • Jaka jest rola czynników związanych z niepewną sytuacją globalną.
   • Jakie czynniki krajowe negatywnie oddziałują na procesy inwestycyjne?
   • Gdzie doszukiwać się szans na zwiększenie nakładów w sektorze firm0?
  Gospodarz debaty:

  Bank Pekao S.A.

 • 12.15 - 12.45

  Przerwa

 • 12.45 - 14.00

  Debata panelowa

  Opis debaty:

  Rok 2017 przyniósł znaczącą zmianę w sytuacji na GPW w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza, niskie stopy procentowe oraz zmiana sentymentu do rynków wschodzących spowodowały napływ środków na polski rynek kapitałowy, co wykorzystują emitenci i z sukcesem plasują największe oferty od lat (Dino Polska, Play Communications). Na rynek powracają inwestorzy indywidualni, indeks WIG20 wyznacza kolejne szczyty. Jakie są argumenty za dalszą kontynuacją hossy, gdzie szukać ryzyk?

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Czy przy dobrej koniunkturze w realnej gospodarce i niskich stopach procentowych finansowanie przez rynek kapitałowy to dobry pomysł?
  • Czy GPW przyciąga także dużych emitentów z sektora prywatnego?
  • Czy obecne zainteresowanie emisją obligacji na rynku Catalyst to chwilowe ożywienie czy też trwałe dążenie do dywersyfikacji źródeł finansowania?
  • Na jakie ryzyka zwracają obecnie uwagę inwestorzy w kontekście inwestycji na GPW?
  • Czy GPW to dobre miejsce dla oszczędności emerytalnych Polaków?
  • Czy Unia Rynków Kapitałowych to szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku kapitałowego?
  Gospodarze debaty:

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Pekao Investment Banking

 • 14.00 - 14.15

  Podsumowanie Kongresu

 • 14.15 - 15.30

  Debata panelowa

  Opis debaty:

  Inwestycje w branżę morską charakteryzują się wysoką kapitałochłonnością o długoterminowym zaangażowaniu kapitału. W związku z tym urzędnicy i menedżerowie szukają źródeł finansowania inwestycji armatorów w budowę statków, finansowania przemysłu stoczniowego i branż z nim związanych, infrastruktury portowej i żeglugowej itp.

  Doświadczenia ostatnich 25-lat wskazują na brak w Polsce specjalistycznych instytucji finansowych potrafiących znaleźć odpowiedni model finansowania tego obszaru gospodarczego.

  Instytucje finansowe o charakterze uniwersalnym nie poradziły sobie z tym zagadnieniem. Działania podjęte w latach 90-tych w ramach bankowych postępowań ugodowych, jak i po roku 2000 w ramach ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego możemy dzisiaj uznać za całkowite fiasko. Ówcześnie planowane działania z założenia miały zrestrukturyzować ten obszar gospodarczy, doprowadzić do jego modernizacji i ostatecznie rentowności, a doprowadziły praktycznie do likwidacji i marginalizacji.

  Odpowiedzią na te wyzwania może być powołanie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego (MFI) na wzór duńskiego funduszu morskiego (DSF), który od wielu lat wspiera rozwój branży morskiej w tym kraju, jest rentowny i bezpieczny dla inwestorów (obecna skala finansowania to ponad 6 mld $). Oczekuje się, że organizacja finansowania w ramach MFI pozwoli stoczniom, armatorom i przede wszystkim dostarczycielom kapitału ograniczyć ryzyko związane z cyklicznością koniunktury mającą wpływ na rentowność inwestycji w budowę statków, żeglugi i infrastruktury portowej.

  Głównym założeniem MFI jest zapewnienie rynkowego charakteru funduszu w oparciu o kapitał krajowy, z wykorzystaniem między innymi takich instrumentów jak obligacje przychodowe, czy też hipotecznych listów zastawnych opartych o hipotekę morską (ship mortgage bonds). Realizacja koncepcji MFI będzie możliwa po dokonaniu zmian legislacyjnych w stosownych do zagadnieniach ustawach na wzór m.in. takich państw jak Dania, Norwegia czy Holandia działających w pełnej zgodności regulacjami UE.

  Znamienite realizacje idei MFI może znaleźć również poza granicami Unii Europejskiej. Dobrym przykładem może być chociażby wzorcowe sfinansowanie kapitałem krajowym budowy Nowego Kanału Sueskiego w latach 2014-2015 oparte na obligacjach przychodowych obejmowanych przez obywateli i firmy Egiptu (8 mld.$), tym samym zysk z finansowania tej wielkiej inwestycji pozostaje w kraju jej realizacji.

  Gospodarze debaty:

  Unity Line Limited Sp. z o.o., Polska Żegluga Morska P.P., Żegluga Polska S.A.

 • 15.30

  Lunch

Prelegenci

Współorganizatorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Dziennik Gazeta Prawna Centrum Prasowe PAP Puls Biznesu Wprost Bankier.pl Forsal.pl ObserwatorFinansowy.pl

Zobacz także